ULKS Mstowiak

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Mstowiak działa przy Zespole Szkół w Mstowie

Data utworzenia : 02.04.2001

Wpisany do ewidencji prowadzonej przez Starostę Częstochowskiego pod nr. 40/UKS.

Obecny skład Zarządu:

Piotr Ujma – Prezes Zarządu

Teresa Nowakowska – Wiceprezes Zarządu

Paweł Derda – Sekretarz Zarządu

Tomasz Derda - Członek Zarządu

Adriana Olech – Członek Zarządu.

Sekcje działające w Klubie:

- piłka nożna,

- koszykówka,

- lekka atletyka,

- piłka ręczna,

- tenis stołowy,

- siatkówka,

- szachy.

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej , gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.