Logo
Slogan

Aktualności

Harcerze oddają hołd rozstrzelanym w listopadzie 1939 r. / 2020-09-23

Harcerze oddają hołd rozstrzelanym w listopadzie 1939 r.

W poniedziałek 21 września na cmentarzu w Mstowie odbył się pogrzeb osób cywilnych, rozstrzelanych przez niemieckich żandarmów w listopadzie 1939 r. w lesie jaskrowskim. W uroczystości wzięli udział przedstawieciele naszego środowiska harcerskiego - zuchy i harcerze z III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała” z Mstowa i Jaskrowa. Było to możliwe dzięki pracom o charakterze ekshumacyjnym, przeprowadzonym wcześniej z inicjatywy Stowarzyszenia Historycznego „Reduta” w Częstochowie, zleconym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. W ich wyniku znaleziono i wydobyto nieliczne szczątki co najmniej pięciu osób, z zamiarem pochowania ich na cmentarzu w Mstowie. Przy szczątkach ludzkich odkryto różne przedmioty i wyposażenie, m.in. kilka medalików, szkaplerz, guziki, łuski z amunicji karabinowej, a także spłaszczony pocisk z pistoletu typu browning. 

Więcej ...

Międzynarodowy Dzień Kropki / 2020-09-16

Międzynarodowy Dzień Kropki

We wtorek 15 września 2020r. uczniowie klas I a, I b, III a i III c wraz z wychowawczyniami p. Anatolią Benduch, p. Marzeną Radecką, p. Agnieszką Kowalczyk i p. Barbarą Szklarzyk obchodzili Międzynarodowy Dzień Kropki - święto kreatywności, odwagi i zabawy.. Mnóstwo kolorowych kropek, kropeczek zagościło na szkolnym korytarzu i w klasach lekcyjnych. Można je było znaleźć na bluzkach, spódnicach, sukienkach, koszulkach, muchach i kokardach dzieci.

Więcej ...

Harmonogram zebrań z rodzicami / 2020-09-10

Procedury bezpieczeństwa / 2020-09-04

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MSTOWIE

w okresie pandemii Covid-19

 

Podstawa prawna:

 • Wytyczne z GIS, MEN, MZ
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom pozostającym pod opieką szkoły;
 • uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz;
 • zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

 

 

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu
epidemii
Dyrektor
SP im. T. Kościuszki w Mstowie obliguje do stosowania poniższych procedur wszystkich pracowników, uczniów, opiekunów uczniów i osób przebywających na terenie szkoły :

 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa
 2. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika
 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki.

 

Ad 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa – organizacja zajęć w szkole.

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 

 1. Zapewnia się pracownikom, w razie konieczności, szkoły środki ochrony indywidualnej – maseczki, płyn do dezynfekcji, jednorazowe rękawiczki.
 2. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych ( kaszel, gorączka, duszności). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobligowani do dezynfekcji rąk. ( Załącznik nr 1 )
 6. Przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 7. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonego miejsca :

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie mogą przebywać tylko w holu przy wejściu do szkoły lub korytarzu prowadzącym do sekretariatu.

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9. W czasie zagrożenia epidemicznego w SP im. Tadeusza Kościuszki ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum: (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

10. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą się kontaktowa ze szkołą
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Funkcja

adres mailowy

Numer telefonu

Sekretariat

sekretariat@szkolamstow.pl

 

34/3284107

Dyrektor

 

 

Wicedyrektor

anika.wasil@szkolamstow.pl

teresa.nowakowska@szkolamstow.pl

 

Wychowawcy i nauczyciele

Imię.nazwisko@szkolamstow.pl

 

 

11. W Szkole może być mierzona temperatura ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Termometr jest dezynfekowany po każdej grupie uczniów.

12. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, zobowiązany jest przekazać informację dyrektorowi i odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (gabinet pielęgniarki szkolnej) zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:

  1. W oddziale przedszkolnym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy od 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2 , a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na kolejne dziecko – jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie o 2m2, jeżeli powyżej 5h to o 2,5m2 .

 

  1. Uczniowie przebywają na zajęciach w wyznaczonych wcześniej salach lekcyjnych. Przemieszczają się jedynie na zajęcia wychowania fizycznego do sali lub hali sportowej oraz informatykę. Nauczyciele zwracają uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości między nimi.
  2. W czasie trwania zajęć uczniowie (w miarę możliwości) zachowują dystans społeczny.
  3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
  4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  5. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

 

Szatnia:

  1. Szatniarka oraz nauczyciel pełniący dyżur w szatni, zobowiązani są do koordynowania ruchem na klatce schodowej prowadzącej do szatni oraz w szatni tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów i umożliwić zachowanie dystansu społecznego.
  2. Uczniowie zostawiają w szatni okrycie wierzchnie i zabierają wszystkie potrzebne rzeczy, z których będą korzystać w ciągu dnia.
  3. Po skorzystaniu uczniów z szatni/szafek uczniowskich szatniarka zamyka szatnię. Wejście do pomieszczeń umożliwione będzie po skończeniu zajęć zgodnie z planem lekcji danej klasy.
  4. Szatniarka dezynfekuje pomieszczenia po każdej grupie osób korzystających z szatni (w czasie lekcji). Uzupełnia kartę monitorowania prac porządkowych ( Zał. nr 2) zgodnie z instrukcją (Zał. nr 3).
  5. W wyjątkowych przypadkach (np. zwolnienie ucznia z lekcji przed zakończeniem zajęć oddziału) szatniarka umożliwia skorzystanie z szatni a następnie dezynfekuje powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt.

 

Korytarze:

 1. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz koordynują ruchem uczniów, aby w miarę możliwości unikać gromadzenia się uczniów i zapewnić bezpieczny odstęp między nimi.
 2. Wyznaczony pracownik po każdej przerwie dezynfekuje ławki i siedziska, toalety i inne powierzchnie, z których korzystali uczniowie.
 3. Należy wietrzyć korytarze co najmniej raz na godzinę.

Sale lekcyjne

 1. Zobowiązuje się nauczycieli do zabezpieczenia / schowania zbędnych przedmiotów w celu ułatwienia pracownikom obsługi dezynfekcji.
 2. Wszystkie pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie, powinny zostać zabezpieczone a po każdym użyciu zdezynfekowane. Nauczyciel dezynfekuje pomoce dydaktyczne płynem do dezynfekcji powierzchni w rękawiczkach jednorazowych.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w teczce/torbie/tornistrze ucznia.
 4. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Nauczyciel wietrzy salę, w której prowadził lekcję w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

Kuchnia/jadalnia

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Pracownicy kuchni powinni zachowywać (w miarę możliwości ) odległość między stanowiskami pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej.
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. (Zał. nr 4)
 4. W momencie uruchomienia kuchni można wprowadzić zmianowość wydawania posiłków uczniom.
 5. Uczniowie spożywają posiłki siedząc w odstępach (co drugie miejsce wolne) lub siedząc przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 6. Pracownik obsługi czyści krzesła i blaty po każdej grupie.
 7. Dania wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną.
 8. Należy usunąć zbędne wyposażenie stołówki (obrusy, wazony).
 9. Obowiązuje mycie w temperaturze min 60 stopni lub wyparzanie naczyń i sztućców wielorazowych.
 10. Obowiązuje monitorowanie prac porządkowych – Zał. nr 2 i Zał.nr 3

 

Zajęcia sportowe/ sala i hala gimnastyczna/plac zabaw/boisko szkolne

 1. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. (Zał. nr 5)
 4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 5. Należy wietrzyć salę gimnastyczną, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na boisku szkolnym oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły ( w miarę możliwości).
 7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z szatni przy sali gimnastycznej. Uczniowie korzystają z niej rotacyjnie aby ograniczyć nadmierne skupiska uczniów.
 10. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich grup w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli.
 11. Natryski szkolne wyłącza się z użytkowana.

 

Biblioteka

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry; minimum 1,5 m).
 3. Bibliotekę należy wietrzyć co godzinę.
 4. Pracownicy obsługi regularne czyszczą powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamka drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów.
 6. Należy ograniczyć użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
 7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 8. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma (72 godziny).
 9. Po przyjęciu książek od użytkownika bibliotekarz każdorazowo zdezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 10. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 11. Dostęp do zwracanych książek ma tylko nauczyciel bibliotekarz.
 12. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek.
 13. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 14. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 15. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przez odłożeniem książki na kwarantannę.
 16. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń

Pani Iwona Sowa iwona.sowa@szkolamstow.pl

 

Pracownicy obsługi

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Codzienne prace porządkowe należy wykonywać z wyjątkową starannością, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 4. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za uzupełnianie dozowników na mydło/ płyn do dezynfekcji rąk .
 6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 7. Przy wejściu do szkoły znajduje się kosz do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych wyłożony workiem. Pracownik obsługi po zawiązaniu worka wyrzuca go do pojemnika na odpady zmieszane

 

 

Ad. 2 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych)
 3. Wyznacza się pomieszczenie (gabinet pielęgniarki szkolnej) wyposażone w m.in. środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasady, według której w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999
  lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego :

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

Ul. Jasnogórska 15a 42-200 Częstochowa

Tel.34 344-99-00, 34 344-99-01 fax 34 362-72-10

e-mail:psse.czestochowa@pis.gov.pl

ePUAP:/psseczestochowa/skrytka

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni.

 

 1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób ograniczając kontakt (gabinet pielęgniarki szkolnej).
 2. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Dyrektor informuje o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Zostaną otrzymane zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy w szkole.
 4. Dyrektor informuje o zagrożeniu pracowników.
 5. Organizacja pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika:

- wstrzymanie prac, do czasu otrzymania zaleceń z Sanepidu;

- dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, których używał,

- dostosowanie warunków pracy do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

- uruchomienie pracy po uzyskaniu odpowiedniej informacji wydanej przez Sanepid.

 1. Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
 2. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym kwarantannie na okres 14 dni. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania, ma charakter decyzji administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy.
 3. Umieszczenie w widocznym miejscu potrzebnych numerów telefonów – Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, służby medyczne ( wejście do szkoły, pokój nauczycielski).

Ad 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką szkoły.

Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły SP Mstów

 

  1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić i przekazać wychowawcy oświadczenie o zgodzie na pomiar temperatury w razie zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka przez pracownika szkoły.

( Zał. nr 7)

  1. W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, bądź dyrektorowi szkoły.
  2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.
  3. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wysuszyć ręce.
  4. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).
  5. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość min. 2m od innych osób.
  6. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.
  7. Dziecko chore, mające: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus ( jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu) nie może przyjść do szkoły.
  8. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

  1. U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną także nie należy posyłać do szkoły, należy pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
  2. Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną powinno starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk
   i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
  3. Dbać o odporność dziecka - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką szkoły wystąpią objawy zakażenia koronawirusem– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, zmiany w okolicach oczu, problemy trawienne.

 1. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką szkoły.
 2. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia.
 3. Należy poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.
 4. Zawiadomić Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.
 5. Poinformować pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem.
 6. Dziecko musi mieć zapewnioną opiekę do czasu przyjazdu rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

Komunikat - obiady / 2020-09-04

Informujemy, że zgłoszenia dzieci na obiady należy dokonać telefonicznie 343284107 lub mailowo na adres sekretariat@szkolamstow.pl

do 20 września br.

pdf komunikat_obiady.pdf

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2020-09-01

Komunikat dla rodziców / 2020-08-26

DROGI RODZICU

 1. Zachęcamy do przeczytania zamieszczonych na stronie Szkoły informacji i wytycznych MEN, MZ i GIS oraz zapoznanie się ze wskazówkami dla rodziców
 2. Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 01.09.2020r. o godzinie 8.00 w salach lekcyjnych (uczniowie z wychowawcą). Kończymy odwozami o godzinie 9.15

W przypadku klas pierwszych :

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Msza święta rozpoczynająca rok szkolny odbędzie się 04.09.2020r. o godzinie 17.00
 2. Listy z podziałem klas I , IV oraz VII będą udostępnione na stronie Szkoły oraz wywieszone na drzwiach wejściowych Szkoły.

Przydział sal:

L.P

Klasa

Wychowawca

Nr sali

SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 1.  

0a

do uzgodnienia z O.P.

17b

 1.  

1a

Anatolia Benduch

6

 1.  

1b

Marzena Radecka

9

 1.  

2a

Aneta Pałczyńska

11

 1.  

2b

Patrycja Ciastko

13

 1.  

2c

Ewelina Dąbrowska

17a

 1.  

3a

Agnieszka Kowalczyk

8

 1.  

3b

Beata Sieradzka

10

 1.  

3c

Barbara Szklarzyk

7

 1.  

4a

Magdalena Marszałek

23

 1.  

4b

Justyna Nowak

30

 1.  

5a

Małgorzata Jeziorek

22

 1.  

5b

Gabriela Wysocka- Rozenberg

21

 1.  

6a

Daria Wójcikiewicz

40

 1.  

6b

Ewa Kowalik- Zagórska

35

 1.  

6c

Marlena Skibińska

26

 1.  

6d

Wioletta Derda

37

 1.  

7a

Wioletta Kołodziejska

45

 1.  

7b

Adriana Olech

38

 1.  

7c

Anna Kluźniak

24

 1.  

8a

Paweł Orlikowski

36

 1.  

8b

Jacek Syguła

39

 1.  

8c

Beata Jura

18

 1.  

8d

Tatiana Całus

44

Wytyczne MEN, MZ i GIS / 2020-08-26

^ do góry