Logo
Slogan

Historia Kościoła Wniebowzięcia NPM w Mstowie / 2019-01-31

W dniu 25.01.2019 r. klasa III a, Vb pod opieką Pani Patrycji Ciastko i Pani Adriany Olech poznawała historię Klasztoru w Mstowie. Była to pierwsza wycieczka tematyczna w ramach innowacji pedagogicznej „Jestem częścią historii”. Uczniowie oprowadzani przez ks. Piotra Szydełko, mogli przenieść się w czasie i odkryć na nowo historię tego wspaniałego miejsca i jego założycieli. Całość została okraszona różnymi ciekawymi i czasami przerażającymi opowieściami. W wycieczce uczestniczyli Pani Karolina Tyrs, Pani Ewa Zagórska, Pan Paweł Orlikowski.

 

A oto krótki opis historii tego miejsca. Przy­by­cie ka­no­ni­ków la­te­rań­skich do ma­leń­kie­go Msto­wa zaw­dzię­cza­my być mo­że de­cy­zji bis­ku­pa kra­kow­skie­go Iwo Odro­wą­ża, któ­ry w ro­ku 1218 miał za­ło­żyć tu­taj klasz­tor o­sa­dza­jąc w nim dwu­nas­tu za­kon­ni­ków. In­na wersja gło­si, że ka­no­ni­cy o­sied­li­li się w Msto­wie już przed ro­kiem 1145 z ini­cja­ty­wy Pio­tra Włos­to­wi­ca, za apro­ba­tą Wła­dys­ła­wa Wyg­nań­ca i bis­ku­pa kra­kow­skie­go Ro­ber­ta. Pierw­szy koś­ciół ro­mań­ski, przy­pusz­czal­nie pow­stał już w XII wie­ku i nie­dłu­go po­tem zos­tał prze­bu­do­wa­ny w sty­lu go­tyc­kim lub wznie­sio­ny od pod­staw. Na je­go ko­rze­niu w pierw­szej po­ło­wie XVIII stu­le­cia po­sta­wio­no no­wy, trój­na­wo­wy ba­ro­ko­wy gmach na pla­nie krzy­ża, oz­do­bio­ną dwie­ma nis­ki­mi wie­ża­mi. Od pół­no­cy do koś­cio­ła przy­le­gał wy­mu­ro­wa­ny z ka­mie­nia i ce­gły klasz­tor. Na je­go dwóch kon­dyg­na­cjach znaj­do­wa­ły się m.in. ka­pi­tu­larz, bi­blio­te­ka, po­miesz­cze­nia dla od­by­wa­ją­cych ka­rę za­kon­ni­ków i pod­da­nych klasz­to­ru. Zes­pół ten o­to­czo­no w XVII wieku ka­mien­nym murem spię­tym przez 10 baszt.

Galeria zdjęćwstecz

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry