Logo
Slogan

„Jestem bezpieczny” / 2019-04-07

Mstów, 17 marca 2019 r.

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

ul. Partyzantów 2,

42- 244 Mstów

tel. 34 3284107

sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie oraz Urząd Gminy w Mstowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.

Konkurs odbędzie się 9 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Mstowie. Rozpocznie się o godz. 9.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu rejestracji uczestników, najpóźniej do godz. 8.40.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenia rodziców dołączone do niniejszego pisma należy dostarczyć lub przesłać na adres Szkoły Podstawowej w Mstowie do 17 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Mstów- Tomasz Gęsiarz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mstowie- Beata Miry

 

REGULAMIN

II POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

„JESTEM BEZPIECZNY”

POD HONOROWYM PATRONATEM

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO JADWIGI WIŚNIEWSKIEJ

 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie, Urząd Gminy w Mstowie

 

Współorganizatorzy konkursu:

- Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska,

- Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,

- Komenda Miejska Policji w Częstochowie,

- Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie,

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie,

- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie,

- Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

- Związek OSP RP Zarząd Oddziału Gminnego w Mstowie,

- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Mstów,

- Wolontariat SP Mstów.

 

II. CELE KONKURSU:

- rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- kształtowanie postaw uczniów w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, w tym odpowiednie reagowanie i zachowanie się w czasie pożaru,

- kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku i zachowania się nad wodą,

- zapobieganie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa,

- popularyzacja zagadnień związanych z ochroną zdrowia,

- przestrzeganie zasad ruchu drogowego i propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze,

- kształtowanie czynnych postaw prospołecznych,

- rozwijanie zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych,

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy,

- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej (test) i praktycznej (ogniska urazowe).

Test składa się z pytań dotyczących wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy rozwiązują go drużynowo. Za przygotowanie zestawów pytań odpowiadają konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Dla kategorii „sześciolatków” nie przewidziano testu, maluchy będą odpowiadać na pytania w formie ustnej oraz wykonywać najprostsze czynności ratownicze.

Część praktyczna składa się z szeregu scenek – pozoracji zorganizowanych w formie stacji. W ich trakcie zawodnicy mają za zadanie wykonać czynności ratownicze.

Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie, który sprawdzi zakres nabytej wiedzy

i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, znajomość znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa.

Punkty uzyskane z testu oraz na poszczególnych stacjach będą sumowane. Wygrywają drużyny, które zdobędą ich najwięcej w swoich kategoriach wiekowych. W przypadku takiej samej liczby punktów zostanie przeprowadzona dogrywka. Przewidziano również przyznanie wyróżnień.

Każda drużyna zobowiązana jest do zabrania ze sobą kompletnej apteczki pierwszej pomocy.

 

IV. ZAKRES PROGRAMOWY

Konkurs „Jestem bezpieczny” oparty jest na wytycznych International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), w skład którego wchodzą wytyczne European ReuscitationCouncil (ERC) z roku 2015 http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html, a także wiedza i podręczniki do pierwszej pomocy wykorzystywane w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Przewidziane zadania sprawdzają wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego oraz praktyczne umiejętności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy, między innymi:

- przed przystąpieniem do czynności ratowniczych zapewnienie bezpieczeństwa ratującemu i poszkodowanemu, zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

- sprawdzenie przytomności u poszkodowanego,

- wezwanie pomocy, znajomość numerów alarmowych,

- sprawdzenie czy poszkodowany oddycha,

- odpowiednie ułożenie poszkodowanego,

- wykonanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej,

- czynności łańcucha ratunkowego,

- stabilizacja ciała obcego w ranie,

- unieruchomienie złamań,

- zakładanie opatrunków,

- wstrząs pourazowy, anafilaktyczny, kardiogenny, septyczny,

- transportowanie poszkodowanych,

- omdlenia, zasłabnięcia, utonięcia,

- tamowanie krwotoków,

- urazy termiczne,

- oparzenia chemiczne.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkoli, w trzech kategoriach wiekowych: sześciolatki, kl. I- III SP i kl. IV- VIII SP.

2. Uczniowie przystępują do konkursu na zasadzie dobrowolności i startują drużynowo.

W skład każdej drużyny wchodzi troje uczniów. Szkoła może zgłosić maksymalnie trzy drużyny, po jednej w każdej kategorii.

3. Każda reprezentacja szkolna zgłasza się na konkurs z nauczycielem (opiekunem), który przez cały czas jego trwania pozostaje na terenie Szkoły Podstawowej w Mstowie. Uczestników obowiązuje strój sportowy, typu dres, getry oraz obuwie zmienne.

4. Konkurs odbędzie się 9 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Mstowie.

5. Koszty związane z uczestnictwem w konkursie (np. dojazd) ponoszą szkoły macierzyste.

6. Zgłoszenia uczestników konkursu należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym do 17 kwietnia 2019 r. i wysłać na adres:

Szkoła Podstawowa w Mstowie, ul. Partyzantów 2, 42- 244 Mstów z dopiskiem: „Jestem bezpieczny” lub e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

7. Patronat merytoryczny nad Konkursem sprawuje Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

8. II Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” wpisany został na listę konkursów kuratoryjnych.

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

10. Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymają podziękowania.

 

V. NAGRODY

Nagrody rzeczowe otrzymają drużyny z najlepszymi wynikami. Przyznane będą również wyróżnienia.

 

 

VI. PROPONOWANA LITERATURA

  1. „Miłoszek i wiewiórki”, Izabela Mikrut, Sebastian Kazek, Edunavigator Interaktywna Edukacja, Katowice-Warszawa 2014. (kl. 0- III)
  2. http://ptpaiio-lodz.one.pl/wp-content/uploads/2016/03/Nowe-wytyczne-ERR-ERC-2015.pdf

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawidłowe informacje, zostaną wykluczone z Konkursu. 2. Kwestie sporne lub nieokreślone niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 

Koordynatorzy:

- Justyna Klimczak, tel. 604 123 959, e-mail: justklim@o2.pl, SP Mstów

- Adam Równiak, tel. 605 781 052, e-mail: arowniak@mstow.pl, Urząd Gminy w Mstowie

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

pieczęć szkoły

II POWIATOWY KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

„JESTEM BEZPIECZNY”

  1. ZGŁOSZENIOWY

PONIŻSZE INFORMACJE PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

NAZWA SZKOŁY: ..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ADRES SZKOŁY: ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

NR TELEFONU: .....................................................................................................................

ADRES E-MAIL: …………………………………………………………………………….

KATEGORIA WIEKOWA: …....……………………………………………………………

SKŁAD DRUŻYNY:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA (OPIEKUNÓW), NR KONTAKTOWY, E-MAIL

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

Pieczęć i podpis Dyrektora

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………….............………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

w II Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”, organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie oraz Urząd Gminy w Mstowie.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciu.

3. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.

6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

…..…………………………………………………………………...

(Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie oraz Urzędowi Gminy w Mstowie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka…………………………………

imię i nazwisko ucznia

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w trakcie trwania II Powiatowego Konkursu Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” za pośrednictwem mediów, wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Szkołę Podstawową w Mstowie oraz Urząd Gminy w Mstowie działalnością promocyjną.

Miejscowość i data Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia II Powiatowego Konkursu Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” na podstawie udzielonej zgody do czasu zakończenia procedury konkursowej.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia w konkursie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów oraz wykorzystanie ich wizerunku w postaci zdjęć i filmów w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.wstecz

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry