Logo
Slogan

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 

 

 

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Mstowie ul. Partyzantów 2 42-244 Mstów, reprezentowana przez Dyrektora Panią Beatę Miry, email sekretariat@szkolamstow@.pl, beata.miry@szkolamstow.pl, tel.34 328 41 07

 

  1. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej w Mstowie, email inspektor@odocn.pl, tel. 602762036.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe, dane uczniów przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust1 lit. a, c, e oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

 

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

  1. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z poźn. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

  1. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

  1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

 

  1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Drukuj stronę »
^ do góry