Logo
Slogan

Aktualności

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA MATKI / 2023-05-24

                TULIPd.jpg

W tak pięknym dniu, jakim jest Dzień Matki

składamy najlepsze życzenia i wyrazy wdzięczności wszystkim Mamom.

Dziękujemy za miłość, troskę, trud wychowania i cierpliwość

oraz za wszystko, co zawdzięczają Wam dzieci - te jeszcze małe i te już dorosłe.

Matka jest tą osobą, która tworzy ognisko domowe, budując szczęśliwy dom

dla swej rodziny, którą spaja i łączy jako jedność.

To właśnie Matki uczą dzieci życia, kształtują dorosłych obywateli,

przekazują wartości i szacunek dla ludzi. 

Wszystkim Mamom życzymy zdrowia, dumy ze swych pociech

oraz dużo radości i szczęścia nie tylko w tym wyjątkowym dniu.

                                                                  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

                                                                                             Szkoły Podstawowej w Mstowie

 

02.04. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. KWIECIEŃ – MIESIĄCEM AUTYZMU / 2023-05-23

02.04. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. KWIECIEŃ – MIESIĄCEM AUTYZMU

Na znak solidarności z osobami z autyzmem w tym dniu wiele budynków w Polsce i na świecie było podświetlonych na niebiesko. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony od 2007r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru. Celem akcji jest podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat autyzmu oraz solidaryzowanie się z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

Więcej ...

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY / 2023-05-23

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego - 23 maja;
  2. matematyki - 24 maja;
  3. języka obcego nowożytnego - 25 maja.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022.

Wyniki i zaświadczenia

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Młodzi historycy Mstowa i regionu częstochowskiego z sukcesami / 2023-05-22

Młodzi historycy Mstowa i regionu częstochowskiego z sukcesami , reprezentanci Gminy Mstów ze Szkoły Podstawowej w Mstowie.

Igor Żak , uczeń klasy VI b Szkoły Podstawowej w Mstowie, był najlepszy wśród dziesięciu finalistów i zajął I miejsce podczas XXII Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”.

Ponadto uczniowie : Adam Kaplan , uczeń klasy VI b i Bartosz Walkowiak , uczeń klasy VIII d otrzymali tytuł finalisty, czyli wywalczyli miejsce w ścisłej elitarnej dziesiątce najlepszych znawców historii regionu częstochowskiego .

Więcej ...

SUKCES MŁODYCH PIŁKARZY – PUCHAR WÓJTA KRUSZYNA ZDOBYTY / 2023-05-22

SUKCES MŁODYCH PIŁKARZY – PUCHAR WÓJTA KRUSZYNA ZDOBYTY

W dniu 17.05.2023r. odbył się XIX Turniej o Puchar Wójta Kruszyny. W turnieju wystąpiły reprezentacje pięciu szkół SP. Widzów, SP Kruszyna, SP Jacków, SP Lgota Mała, SP Mstów. Nasza reprezentacja okazała się bezkonkurencyjna pewnie wygrywając wszystkie swoje mecze zajmując pierwsze miejsce w turnieju.

Więcej ...

​​​​​​​WRAŻLIWI NA SŁOWA – ETAP SZKOLNY KONKURSU RECYTATORSKIEGO / 2023-05-14

Co roku w naszej szkole odbywa się święto poezji, czyli szkolny etap XXXIV Regionalnych Spotkań Recytatorskich dla dzieci i młodzieży „ Wrażliwość na słowa”. Wspaniali recytatorzy z klas IV- VIII zaprezentowali się na najwyższym poziomie, z ogromnym wyczuciem poezji i prozy.

Bardzo cieszy fakt dużej popularności tego konkursu, co świadczy o wielkiej wrażliwości i artystycznych zdolnościach naszych uczniów.

Więcej ...

Sukcesy historyczne uczennic SP Mstów. / 2023-05-14

Emilia Nowakowska i Nikola Młyńczak, uczennice klasy 8d Szkoły Podstawowej w Mstowie reprezentowały Gminę Mstów i zajęły II miejsce w Rodzinnym Konkursie Fotograficznym „Pod biało-czerwoną flagą", realizowanym w ramach projektu „Z biało – czerwoną w powiecie częstochowskim 2023".

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie SPARTA.

Konkurs objęły swoim patronatem: Jadwiga Wiśniewska-Poseł do Parlamentu Europejskiego, Lidia Burzyńska-Poseł na Sejm RP.

Więcej ...

Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej w Gersfeld / 2023-05-10

Poznawanie obyczajów panujących w Hesji, zwiedzanie historycznej Fuldy oraz słynącego z ponad 300 krajowych i międzynarodowych banków Frankfurtu , ponadto nawiązywanie nowych kontaktów, a przede wszystkim rozwijanie kompetencji językowych poprzez wspólną zabawę to tylko niektóre wśród wielu założonych celów szkolnej wymiany młodzieży wspieranej przez PNWN JUGENDWERK

W dniu 23 kwietnia 2023 r. rozpoczęła się kolejna, tygodniowa przygoda u naszych zachodnich sąsiadów. W projekcie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej uczestniczyło 18 uczniów z naszej szkoły oraz z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaskrowie i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Małusach Wielkich. Pod okiem opiekunów; Aleksandry Bekus, Gabrieli Wysockiej-Rozenberg i Małgorzaty Porębińskiej-Niesmaczny nasza młodzież , wspólnie ze szkołą partnerską Rhönschule Gersfeld, realizowała program współpracy polsko-niemieckiej.

Więcej ...
^ do góry