Logo
Slogan

Doradztwo zawodowe

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się”.

                                                                                                                                                                                       „Peter Druker”

 

 

Uprzejmie informujemy, że poniżej zostały umieszczone informatory o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach po gimnazjum oraz po szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

 

pdf informator2019_gimnazjum.pdf

pdf informator2019_szkoła_podstawowa.pdf

 

 

WYBIERAM ZAWÓD DLA SIEBIE

Uprzejmie informuję, że na stronie RODN "WOM" w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów "Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branzowym" z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego ( rok szkolny 2019/2010). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

link do strony https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

 

 

doradztwo.jpg

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych zostali objęci nauczaniem w zakresie doradztwa zawodowego.

W naszej szkole obowiązki doradcy zawodowego sprawuje Pani Urszula Zagrzewska.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

W obszarach:

  1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:

- rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia);

- dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł;

-  rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

-  charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej;

-  określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji.

  1. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:

- wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania;

- wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy;

- porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

- dokonuje autoprezentacji;

- uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

- analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy.

  1. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:

- analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

- analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych własnych zasobów;

- charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce;

-określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

  1. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:

- planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;

- podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

- określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;

     - identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

 

 

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas VII szkół podstawowych zostali objęci nauczaniem w zakresie doradztwa zawodowego.

W naszej szkole obowiązki doradcy zawodowego sprawuje Pani mgr Urszula Prymek.

Celem doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów
do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery zawodowej i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego. Uczniowie w obszarze poznania siebie rozpoznają swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe), charakteryzują wartości z uwzględnieniem wartości pracy, określają aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby ich realizacji.W obszarze świata zawodów i rynku pracy wyszukują i analizują informacje na temat zawodów oraz charakteryzują wybrane zawody, wskazują drogi zdobycia wybranych zawodów, uzasadniają znaczenie pracy w życiu człowieka, konfrontują własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz oczekiwaniami pracodawców.W obszarze rynku edukacyjnego charakteryzują strukturę systemu edukacji, analizują oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, określają znaczenie uczenia się przez całe życie.W obszarze planowania własnego rozwoju kreślają marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów, planują ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów, identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery.

 

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w MStowie

 

 

  1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej.
  2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego.
  3. Wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w świecie zawodów,

- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata

pracy,

- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu

codziennym i zawodowym,

- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi

i niedostosowaniem społecznym.

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

5.Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.

6. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga.

7. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły.

- realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

8. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

9. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji ( Internet, CD,wideo, itp.) oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym.

10. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.

 

pdf POJĘCIA_ZWIĄZANE_Z_DORADZTWEM_ZAWODOWYM.pdf

pdf STRUKTURA_POLSKIEGO_SYSTEMU_EDUKACJI.pdf

 

Poniżej został umieszczony link na temat wyboru zawodu. 

https://www.youtube.com/watch?v=bGOwJM4RGbE

 

W ramach realizacji  zajęć z doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Mstowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Mstów. Byli to: Pan Janusz Knysak z Piekarni Anna i Janusz Knysak, Pan Marcin Kempa z Przedsiębiorstwa Jan-Mar, Pan Krzysztof Dąbrowski z Przedsiębiorstwa Moto- Car Dąbrowscy oraz osoby reprezentujące ciekawe zawody Pan Roman Piotrowski- weterynarz, Pan Łukasz Matuszczyk- muzyk, wokalista, cherograf taneczny, Pan Piotr Ujma- wicedyrektor, nauczyciel.

Zamysłem tego spotkania było  przedstawienie uczniom w jaki sposób budować ścieżkę kariery zawodowej. Spotkanie pozwoliło poznać nowe horyzonty rozwijania swoich predyspozycji zawodowych oraz propozycji jakie czekają na rynku pracy.

praca181.JPGpraca182.JPGpraca183.JPGpraca184.JPGpraca185.JPGpraca186.JPGpraca187.JPGpraca188.JPG

 

pdf barometr_zawodów_śląskie_2018.pdf

 

Drukuj stronę »

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2019 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry