Logo
Slogan

Doradztwo zawodowe

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się”.

                                                                                                                                                                                       „Peter Druker”

 

 

doradztwo.jpg

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych zostali objęci nauczaniem w zakresie doradztwa zawodowego.

W naszej szkole obowiązki doradcy zawodowego sprawuje Pani Urszula Zagrzewska.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

W obszarach:

  1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:

- rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia);

- dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł;

-  rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

-  charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej;

-  określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji.

  1. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:

- wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania;

- wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy;

- porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

- dokonuje autoprezentacji;

- uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

- analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy.

  1. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:

- analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

- analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych własnych zasobów;

- charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce;

-określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

  1. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:

- planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;

- podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

- określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;

     - identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

 

 

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas VII szkół podstawowych zostali objęci nauczaniem w zakresie doradztwa zawodowego.

W naszej szkole obowiązki doradcy zawodowego sprawuje Pani mgr Urszula Prymek.

Celem doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów
do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery zawodowej i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego. Uczniowie w obszarze poznania siebie rozpoznają swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe), charakteryzują wartości z uwzględnieniem wartości pracy, określają aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby ich realizacji.W obszarze świata zawodów i rynku pracy wyszukują i analizują informacje na temat zawodów oraz charakteryzują wybrane zawody, wskazują drogi zdobycia wybranych zawodów, uzasadniają znaczenie pracy w życiu człowieka, konfrontują własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz oczekiwaniami pracodawców.W obszarze rynku edukacyjnego charakteryzują strukturę systemu edukacji, analizują oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, określają znaczenie uczenia się przez całe życie.W obszarze planowania własnego rozwoju kreślają marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów, planują ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów, identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery.

 

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w MStowie

 

 

  1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej.
  2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego.
  3. Wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w świecie zawodów,

- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata

pracy,

- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu

codziennym i zawodowym,

- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi

i niedostosowaniem społecznym.

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

5.Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.

6. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga.

7. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły.

- realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

8. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

9. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji ( Internet, CD,wideo, itp.) oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym.

10. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.

 

pdf POJĘCIA_ZWIĄZANE_Z_DORADZTWEM_ZAWODOWYM.pdf

pdf STRUKTURA_POLSKIEGO_SYSTEMU_EDUKACJI.pdf

 

Poniżej został umieszczony link na temat wyboru zawodu. 

https://www.youtube.com/watch?v=bGOwJM4RGbE

 

W ramach realizacji  zajęć z doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Mstowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Mstów. Byli to: Pan Janusz Knysak z Piekarni Anna i Janusz Knysak, Pan Marcin Kempa z Przedsiębiorstwa Jan-Mar, Pan Krzysztof Dąbrowski z Przedsiębiorstwa Moto- Car Dąbrowscy oraz osoby reprezentujące ciekawe zawody Pan Roman Piotrowski- weterynarz, Pan Łukasz Matuszczyk- muzyk, wokalista, cherograf taneczny, Pan Piotr Ujma- wicedyrektor, nauczyciel.

Zamysłem tego spotkania było  przedstawienie uczniom w jaki sposób budować ścieżkę kariery zawodowej. Spotkanie pozwoliło poznać nowe horyzonty rozwijania swoich predyspozycji zawodowych oraz propozycji jakie czekają na rynku pracy.

praca181.JPGpraca182.JPGpraca183.JPGpraca184.JPGpraca185.JPGpraca186.JPGpraca187.JPGpraca188.JPG

 

pdf barometr_zawodów_śląskie_2018.pdf

 

Drukuj stronę »

Szkoła Podstawowa w Mstowie
ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów

Tel.: 34-3284-107 /  34-3295-285
Fax: 34-3284-141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl

 

 

 

© 2018 Szkoła Podstawowa w Mstowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: intersum.pl
^ do góry