Logo
Slogan

Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD


Cele Konkursu:

1. Ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery zawodowej.
2. Rozbudzenie zainteresowań hobbistycznych i zawodowych wśród uczniów klas siódmych i ósmych.
3. Kształtowanie wyobraźni uczniów dotyczącej zainteresowań i przyszłości zawodowej.
4. Wspieranie i poszerzanie wiedzy uczniów na temat spójności pasji i przyszłego zawodu.
5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
6. Popularyzacja wiedzy z zakresu planowania ścieżki kariery zawodowej.
7. Rozwijanie kompetencji informatycznych wśród uczniów.
8. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w internecie i selekcjonowania ich.
9. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczniów.


Zasady uczestnictwa:
1. Zasady uczestnictwa w konkursie „Mój wymarzony zawód” , zwanego „Konkursem” określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego rozstrzygnięcia.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków określonych w Regulaminie.
3. Regulamin jest dostępny u Organizatora oraz na stronie internetowej szkoły:www.szkolamstow.pl – zakładka Doradztwo zawodowe.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej gminy Mstów.
5.Forma pracy: prezentacja multimedialna w programie PowerPoint lub Impress i i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w  w/w programach. (*pptx, *odp).
W prezentacji należy umieścić informacje o pasji związanej z wyborem przyszłego zawodu  (należy przedstawić ścieżkę kariery zawodowej od szkoły ponadpodstawowej do celowego zawodu, opis zawodu, predyspozycje do jego wykonywania, możliwości samorealizacji w wybranym zawodzie itp.
6. Pierwsza strona prezentacji powinna zawierać metryczkę z informacjami: tytuł (zawód), imię, nazwisko i wiek autora, nazwę i adres szkoły, adres mailowy szkoły, imię i nazwisko opiekuna).
7. Do pracy należy dołączyć skan pisemnej zgody rodziców na udział ucznia w konkursie (załącznik 1 – Karta zgłoszenia do konkursu).
8.Prace z załącznikiem nr 1 należy przesłać na adres organizatora malgorzata.porebinska@szkolamstow.pl do dnia 30 listopada 2022r.
9. Ocenie podlegać będą prace wykonane samodzielnie. Zgłoszone prace muszą być własną pracą uczestników, nigdzie wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.12.2002r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Za najlepszy projekt jury przyzna odpowiednio I, II i III miejsce. Przewidziane zostały również wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
11. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

W ocenie merytorycznej prac konkursowych będą obowiązywały następujące kryteria:
1. Zgodność z tematyką i celami konkursu,
2. Interesujące zaprezentowanie wybranej pasji i zawodu,
3. Uzasadnienie wyboru kształcenia w wybranym zawodzie,
4. Kreatywność i oryginalność wykonania prezentacji.

Organizator: Małgorzata Porebinska-Niesmaczny


pdf WSDZ_20222023.pdf

 

WAŻNE LINKI DLA ÓSMOKLASISTÓW:

https://www.womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

https://www.youtube.com/watch?v=I01zlr9gbeI

https://www.youtube.com/watch?v=rzV7n2FLDzg

https://www.youtube.com/watch?v=hfeAFy8AGc0

 


 

DORADZTWO ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

REGULAMIN I  MIĘDZYSZKOLNEO KONKURSU

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD


Cele Konkursu:

1. Ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery zawodowej.
2.  Rozbudzenie zainteresowań hobbistycznych i zawodowych wśród uczniów klas siódmych i ósmych.
3.   Kształtowanie wyobraźni uczniów dotyczącej zainteresowań i przyszłości zawodowej.
4. Wspieranie i poszerzanie wiedzy uczniów na temat spójności pasji i przyszłego zawodu.
5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
6. Popularyzacja wiedzy z zakresu planowania ścieżki kariery zawodowej.
7. Rozwijanie kompetencji informatycznych wśród uczniów.
8. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w internecie i selekcjonowania ich.
9. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczniów.


Zasady uczestnictwa:

1. Zasady uczestnictwa w konkursie „Mój wymarzony zawód” , zwanego „Konkursem” określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego rozstrzygnięcia.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków określonych w Regulaminie.
3. Regulamin jest dostępny u Organizatora oraz na stronie internetowej szkoły:www.szkolamstow.pl – zakładka Doradztwo zawodowe.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej gminy Mstów.
5.Forma pracy: prezentacja multimedialna w programie PowerPoint lub Impress i i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w  w/w programach. (*pptx, *odp).
W prezentacji należy umieścić informacje o pasji związanej z wyborem przyszłego zawodu  (należy przedstawić ścieżkę kariery zawodowej od szkoły ponadpodstawowej do celowego zawodu, opis zawodu, predyspozycje do jego wykonywania, możliwości samorealizacji w wybranym zawodzie itp.
6. Pierwsza strona prezentacji powinna zawierać metryczkę z informacjami: tytuł (zawód), imię, nazwisko i wiek autora, nazwę i adres szkoły, adres mailowy szkoły, imię i nazwisko opiekuna).
7. Do pracy należy dołączyć skan pisemnej zgody rodziców na udział ucznia w konkursie (załącznik 1 – Karta zgłoszenia do konkursu).
8.Prace z załącznikiem nr 1 należy przesłać na adres organizatora malgorzata.porebinska@szkolamstow.pl do dnia 8 grudnia 2021r.
9. Ocenie podlegać będą prace wykonane samodzielnie. Zgłoszone prace muszą być własną pracą uczestników, nigdzie wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów.
10. Za najlepszy projekt jury przyzna odpowiednio I, II i III miejsce. Przewidziane zostały również wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
11. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

W ocenie merytorycznej prac konkursowych będą obowiązywały następujące kryteria:
1. Zgodność z tematyką i celami konkursu,
2. Interesujące zaprezentowanie wybranej pasji i zawodu,
3. Uzasadnienie wyboru kształcenia w wybranym zawodzie,
4. Kreatywność i oryginalność wykonania prezentacji.

Organizator: Małgorzata Porebinska-Niesmaczny

 
Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Wewnętrzny System Doradztwa Zawodowego (załącznik) jest systemem doradczym, który stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia i planowaniem kariery zawodowej.
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w naszej szkole obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania przez nich decyzji edukacyjno-zawodowych. Działania te obejmują wszystkich uczniów, a w ich realizacje zaangażowane jest całe grono pedagogiczne.

W klasach I-III uczniowie w ramach edukacji wczesnoszkolnej realizują następujące tematy dotyczące doradztwa:
- Poznajemy zawody naszych rodziców
- Kim chcę być w przyszłości?
- Moje ulubione zabawki
- Zawody w moim otoczeniu
- Co lubię robić – moje zainteresowania?

Przykładowe tematy z zakresu doradztwa zawodowego realizowane na różnych przedmiotach w klasach IV-VI:
-Poznajemy swoje zainteresowania
-Zdolności i umiejętności
-Praca i jej znaczenie w życiu człowieka
- Różne sposoby zdobywania wiedzy
- Planowanie drogi edukacyjnej
- Mój wymarzony zawód
- Znam swoje mocne i słabe strony
- Motywacja
- Praca w zespole
- Hierarchia potrzeb
- Zawody na rynku pracy
- Umiejętności komunikacyjne

Uczniowie klas VII -VIII realizują zagadnienia z doradztwa zawodowego na zajęciach z wychowawcą, a także w ramach poszczególnych przedmiotów. Oprócz tego każda klasa ma 10 godzin zajęć z doradcą zawodowym. Treści programowe realizowane na zajęciach z doradztwa zawodowego:
1.Poznawanie własnych zasobów, między innymi zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, między innymi poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, między innymi znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenia się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych, między innymi planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Ponadto uczniowie klas VIII będą mieli możliwość uczestniczenia w targach edukacyjnych i spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów czy branż. Poznają zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zostaną zapoznani z elektronicznym systemem rekrutacji i uzyskają pomoc w tworzeniu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

W naszej szkole obowiązki doradcy zawodowego sprawuje Pani mgr Małgorzata Porębinska-Niesmaczny

Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Konsultacje z doradcą zawodowych odbywają się w każdy wtorek od 13:25-14:10.

plik WSDZ_20212022.doc

Przydatne linki:

https://mapakarier.org/

https://barometrzawodow.pl/forecast-card-zip/2021/poster_pl/BAROMETR_ZAWODOW_ogolnopolski_2021.pdf


 

Oferty edukacyjne szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

https://zst.czest.pl lub http://zst.czest.pl

VIII Liceum Samorządowe w Częstochowie

www.8los.pl
 

 Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie.

https://www.youtube.com/watch?v=10adKbrVNV0

http://www.zsprus.czest.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

http://zse.czest.pl/news.php). 

Anders_1.jpg   Anders_2.jpg   Anders_3.jpg

 

Oferta_edukacyjna_-_VIII_LO_Samorządowe_w_Częstochowie.jpg 

 ROLLUP_ZAWODY_11_02_2020.jpg   Ulotka_ZST_zbiorcza-2019.2020_(1).jpg   Ulotka_ZST_zbiorcza-2019.2020_(2).jpg

ZST_Szkoła_-_baner_(1).jpg

ZS_Kochanowski_(1).jpg

plik ATUTY_NASZYCH_KIERUNKÓW_KSZTAŁCENIA_(1).pptx


„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się”.

                                                                                                                                                                                       „Peter Druker”


Poniżej przedstawiony link odnośnie wyboru szkoły. Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu?

https://www.youtube.com/watch?v=UonRX85J64U

pdf BAROMETR_ZAWODOW.pdf


 

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2020/2021)

https://www.womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

Uprzejmie informujemy, że poniżej zostały umieszczone informatory o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach po gimnazjum oraz po szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

 

pdf informator2019_gimnazjum.pdf

pdf informator2019_szkoła_podstawowa.pdf

 

 

WYBIERAM ZAWÓD DLA SIEBIE

Uprzejmie informuję, że na stronie RODN "WOM" w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów "Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branzowym" z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego ( rok szkolny 2019/2010). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

link do strony https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

 

 

doradztwo.jpg

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych zostali objęci nauczaniem w zakresie doradztwa zawodowego.

W naszej szkole obowiązki doradcy zawodowego sprawuje Pani Urszula Zagrzewska.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

W obszarach:

  1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:

- rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia);

- dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł;

-  rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

-  charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej;

-  określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji.

  1. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:

- wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania;

- wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy;

- porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

- dokonuje autoprezentacji;

- uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

- analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy.

  1. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:

- analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

- analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych własnych zasobów;

- charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce;

-określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

  1. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:

- planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;

- podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

- określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;

     - identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

 

 

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas VII szkół podstawowych zostali objęci nauczaniem w zakresie doradztwa zawodowego.

W naszej szkole obowiązki doradcy zawodowego sprawuje Pani mgr Urszula Prymek.

Celem doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów
do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery zawodowej i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego. Uczniowie w obszarze poznania siebie rozpoznają swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe), charakteryzują wartości z uwzględnieniem wartości pracy, określają aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby ich realizacji.W obszarze świata zawodów i rynku pracy wyszukują i analizują informacje na temat zawodów oraz charakteryzują wybrane zawody, wskazują drogi zdobycia wybranych zawodów, uzasadniają znaczenie pracy w życiu człowieka, konfrontują własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz oczekiwaniami pracodawców.W obszarze rynku edukacyjnego charakteryzują strukturę systemu edukacji, analizują oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, określają znaczenie uczenia się przez całe życie.W obszarze planowania własnego rozwoju kreślają marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów, planują ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów, identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery.

 

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w MStowie

 

 

  1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej.
  2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego.
  3. Wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w świecie zawodów,

- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata

pracy,

- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu

codziennym i zawodowym,

- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi

i niedostosowaniem społecznym.

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

5.Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.

6. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga.

7. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły.

- realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

8. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

9. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji ( Internet, CD,wideo, itp.) oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym.

10. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.

 

pdf POJĘCIA_ZWIĄZANE_Z_DORADZTWEM_ZAWODOWYM.pdf

pdf STRUKTURA_POLSKIEGO_SYSTEMU_EDUKACJI.pdf

 

Poniżej został umieszczony link na temat wyboru zawodu. 

https://www.youtube.com/watch?v=bGOwJM4RGbE

 

W ramach realizacji  zajęć z doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Mstowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Mstów. Byli to: Pan Janusz Knysak z Piekarni Anna i Janusz Knysak, Pan Marcin Kempa z Przedsiębiorstwa Jan-Mar, Pan Krzysztof Dąbrowski z Przedsiębiorstwa Moto- Car Dąbrowscy oraz osoby reprezentujące ciekawe zawody Pan Roman Piotrowski- weterynarz, Pan Łukasz Matuszczyk- muzyk, wokalista, cherograf taneczny, Pan Piotr Ujma- wicedyrektor, nauczyciel.

Zamysłem tego spotkania było  przedstawienie uczniom w jaki sposób budować ścieżkę kariery zawodowej. Spotkanie pozwoliło poznać nowe horyzonty rozwijania swoich predyspozycji zawodowych oraz propozycji jakie czekają na rynku pracy.

praca181.JPGpraca182.JPGpraca183.JPGpraca184.JPGpraca185.JPGpraca186.JPGpraca187.JPGpraca188.JPG

 

pdf barometr_zawodów_śląskie_2018.pdf

 

Galeria zdjęć

Drukuj stronę »
^ do góry