Logo
Slogan

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły / 2020-06-24

Komunikat Dyrekcja Szkoły

Dyrekcja szkoły informuje, iż zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 nastąpi 26 czerwca 2020r. w zmienionej formule. Rozdanie świadectw odbędzie się w różnych miejscach ponumerowanych od 1 do 8 w szkole, przy zapewnieniu wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. Rodzice przyprowadzający dziecko po odbiór świadectwa proszeni są o pozostanie w bezpiecznej odległości przed budynkiem szkoły. Istnieje możliwość indywidualnego odbioru świadectwa w przypadku, jeśli rodzic obawia się kontaktu dziecka z innymi uczniami. W takiej sytuacji prosimy telefonicznie umówić się na odbiór świadectwa w szkole, tel. 34 3284107 lub z wychowawcą klasy. Wydanie świadectwa promocyjnego nie wymaga podpisu potwierdzającego wydanie świadectwa.

Harmonogram  odbioru świadectw przez dzieci przyjezdne

Drzwi wejściowe główne

Lewe-7

Drzwi wejściowe główne

Prawe-8

Drzwi przy świetlicy-lewe-5

Drzwi przy świetlicy-prawe-6

Drzwi wejściowe

Do hali główne

(oznaczenie z egzaminu nr 3)

Na dole

(oznaczenie z egzaminu nr 2)

 

Od dawnego przedszkola

(oznaczenie z egzaminu nr 1)

 

 

Dawne wejście do gimnazjum-4

Godziny

1a,b,c

2a,b,c

3a,b

4a,b

6a,b,c

7a,b,c,d

8a,b,c

5a,b,c,d

9:00-9:45
dezynfekcja

 

Harmonogram  odbioru świadectw przez dzieci miejscowe

Drzwi wejściowe główne

Lewe-7

Drzwi wejściowe główne

Prawe-8

Drzwi przy świetlicy-lewe-5

Drzwi przy świetlicy-prawe-6

Drzwi wejściowe

Do hali

główne

(oznaczenie z egzaminu nr 3)

Na dole

(oznaczenie z egzaminu nr 2)

Od dawnego przedszkola

(oznaczenie z egzaminu nr 1)

 

 

Dawne wejście do gimnazjum-4

Godziny

4a

4b

5a

5b

8a

8b

8c

5c

10:15-11.00
dezynfekcja

6a

6b

6c

7d

7a

7b

7c

5d

11:15-12:00
dezynfekcja

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

1a

12:15-13.00
dezynfekcja

Nauczycieli i uczniów obowiązuje reżim sanitarny: przyłbice, maseczki , rękawiczki- zachowanie odpowiedniej odległości. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na poruszające się pojazdy. Uczniowie nie wchodzą do klas lekcyjnych.  

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół / 2020-06-08

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do zbliżającej się rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz wielu pytań i wątpliwości firma VULCAN organizuje Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.

Pokaz będzie dostępny w dniu 09.06.2020 godz. 14.00 na żywo pod adresem

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Komunikat / 2020-06-05

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie .

Otrzymaliśmy oficjalny komunikat MEN o planowanej organizacji roku szkolnego 2019/20.

Do 26 czerwca br. przedłużono kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych.

W rozporządzeniu MEN podano 28 czerwca (niedziela) jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom.

W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 26 czerwca (piątek) , a od 27 czerwca (sobota) uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Szczegóły związane z zakończeniem roku szkolnego w naszej Szkole zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

Dyrekcja

Załączniki:

 1. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN [1]
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. [2]

Links:

[1]

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach_przedluzone_do_26_czerwca_br_-_komunikat_MEN.DOCX

[2] https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_Rozporzadzenia_MEN_30b.pdf

"Do informacji nauczycieli, rodziców oraz uczniów klas 8." / 2020-06-05

"Do informacji nauczycieli, rodziców oraz uczniów klas 8."

pdf pismo_PPIS_nr_NS_HDM_511_11_20.pdf

 

pdf WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów.pdf

Biblioteka SP w Mstowie informuje. / 2020-06-03

W związku z częściowym uruchomieniem działalności szkół od 25 maja istnieje możliwość zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej.

 

W dniach 08 - 10 czerwca książki i podręczniki będą mogli oddawać uczniowie klas VIII:

08 VI (poniedziałek) - kl.VIIIa

09 VI (wtorek) - kl.VIIIb

10VI (środa) - kl.VIIIc

w godz. 9.00 -14.00

 

W dniach 19 - 26 czerwca będą przyjmowane książki od uczniów kl.I - VII

wg harmonogramu:

19.VI (piątek) – kl. I – III

22.VI (poniedziałek) – kl. IV

23.VI (wtorek) – kl. V

24.VI (środa) – kl. VI

25.VI (czwartek) – kl. VII

W godzinach od 9.00 do 14.00

 

Ze względu na obostrzenia związane z panującą epidemią, uczniowie klas I-VII zwrócą podręczniki we wrześniu 2020 r. wyjątek stanowią uczniowie, którzy planują od września uczęszczać do innej szkoły.

 

Na czas trwania pandemii, wprowadzone zostają nowe zasady korzystania z biblioteki wg. wytycznych dla bibliotek szkolnych:

 1. Nie ma możliwości wchodzenia czytelników bezpośrednio do pomieszczenia biblioteki.
 2. Czytelnik zwracający książki, będzie mógł je we wskazane miejsce w przygotowanej strefie. w naszej szkole taką strefą będzie korytarz przed świetlicą – wejście od strony świetlicy.
 3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest dopilnować, aby uczniowie nie przekraczali wyznaczonych dla nich stref i zachowali odpowiedni dystans społeczny - 1,5 -2 m .
 4. Uczniowie zobowiązani są być w maseczkach ochronnych.
 5. Ze względu na okres kwarantanny dla książek i okładek prosi się uczniów o odkładanie podręczników bez okładek i bez reklamówek w stosik.
 6. Każdy czytelnik zostawia w pierwszej (wierzchniej) książce karteczkę z danymi;

klasa - imię i nazwisko - telefon kontakowy (niezbędny w przypadku niezgodności lub braków w oddanym komplecie podręczników)

Dla przypomnienia komplet podręczników dla kl.VIII to 12 szt.

 

Zwrotu książek można dokonać przez rodziców lub znajomych.

 

Iwona Sowa

telefon kontaktowy 883757742

 

 

 

Wakacyjny dyżur gminnych przedszkoli / 2020-06-02

Od 11 maja br. po długiej przerwie otwarte zostały gminne przedszkola. Stosownie do wymogów sanitarnych ilość dzieci w przedszkolu została ograniczona. Dyrektorzy placówek opracowali specjalne procedury postępowania na terenie przedszkoli. Po zebraniu zgłoszeń od rodziców zajęcia opiekuńcze ruszyły w Przedszkolu w Siedlcu i Wancerzowie. Przedszkola we współpracy z władzami Gminy zostały wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej dla personelu (przyłbice ochronne, rękawiczki, płyny dezynfekujące, termometry). Przygotowane zostało odrębne pomieszczenie dla dzieci, u których w ciągu dnia pojawiłyby się objawy chorobowe. W sali tej obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

Place zabaw zostały zdezynfekowane. W miarę potrzeb dezynfekcja będzie powtarzana cyklicznie.

Decyzja o posyłaniu dzieci do szkoły należy do Rodziców. Wszystkie zajęcia muszą odbywać się z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Wprowadzone środki zapobiegawcze nie dadzą jednak całkowitej gwarancji, że nie dojdzie do zakażenia. Zakażenie wirusem COVID 19 może przebiegać bezobjawowo – osoba chora nie ma objawów jednak zaraża innych. Nie można wykluczyć, że osoby przechodzące zakażenie bezobjawowo będą przebywały w otoczeniu dziecka.

Informujemy, że w okresie wakacyjnym planowane są dyżury gminnych placówek wychowania przedszkolnego zgodnie z poniższym wykazem.

Lp.

Termin dyżuru

Placówka

e-mail

 

1.

 

01.07. – 17.07

 

Przedszkole w Wancerzowie

 

przedszkolewancerzow@op.pl

 

2.

 

20.07. – 31.07.

 

Przedszkole w Zawadzie

 

zsp.zawada@onet.eu

 

3.

 

03.08. – 14.08.

Oddział Przedszkolny

przy szkole w Brzyszowie

 

spbrzyszow@tlen.pl

 

4.

 

17.08. – 31.08.

Przedszkole w Małusach Wielkich - szkoła

 

zspmalusy@gmail.com

 

Do przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracujących rodziców oraz rodziców, którzy nie mają komu powierzyć opieki nad dzieckiem w czasie wykonywania pracy. Zgłoszenia (karta w załączeniu) będą przyjmowane osobiście lub drogą elektroniczną w przedszkolach wybranych przez rodziców zgodnie z grafikiem dyżurów, w terminie do 15 czerwca 2020r.

W terminie do 17 czerwca dyrektorzy przekazują do organu prowadzącego wykaz dzieci zapisanych do przedszkoli w okresie wakacji. Po analizie wykazu organ prowadzący podejmuje decyzję o ilości uruchamianych grup.

Opłaty za wyżywienie i pobyt powyżej 5 godzin pobierane będą w pierwszym dniu pobytu dziecka za cały zgłoszony czas pobytu. W przypadku nieobecności dziecka zwrot opłat możliwy tylko w uzasadnionych sytuacjach podyktowanych zdarzeniem losowym.

plik Wakacje.docx

Aktualności- Doradztwo zawodowe / 2020-05-20

Uprzejmie informujemy, że poniżej został umieszczony informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021.

W zakładce doradztwa zawodowego są zaprezentowane oferty edukacyjne promujące kierunki kształcenia szkół ponadpodstawowych.

pdf Informator_o_szkołach_20202021.pdf

Komunikat Dyrektora Szkoły - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych / 2020-05-19

Informacja MEN

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

19.05.2020

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

 

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.


Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021.

Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu terminarza.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
^ do góry